വാർത്തകൾ

ഗവർണ്ണർ സംഘപരിവാർ പ്രചാരകനായി മാറി: AlYF

തിരുവനന്തപുരം:- കേരള ഗവർണ്ണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സംഘപരിവാർ പ്രചാരകനായി മാറിയെന്ന് എ.ഐ.വൈ.എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിലൂടെ പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനാപരമായി…